Snöras i stockholm - Ansvar som fastighetsägare

Orsaken till snöras från ett tak är ju egentligen inte själva snön som ligger vacker om vintern. Problemet uppstår vid snösmältningen på våren då all snö ska ner. Kombinationen av mycket snö, töväder och dåligt isolerade tak kan ge omfattande isbildning och istappar runt hängrännor, stuprör och så vidare. Det är detta som kan leda till risk för snöras från din fastighet i Stockholm och flera dödsfall har rapporterats under senare år.

Vid stuprännor formas ofta istappar vilka är lätta att se från gatan eller andra fastigheter. I fickorna på taket bildas istället isblock som ibland är helt dolda av snön. När istappar eller block blivit tillräckligt tunga släpper de från sitt fäste och ett snöras är ett faktum.

Vem bär ansvaret för snöras i Stockholm

VEM HAR ANSVARET VID SNÖRAS FRÅN TAK i stockholm?

I ordningslagen beskrivs att: ”Snö och is som kan rasa ned och skada personer eller egendom på offentlig plats skall utan oskäligt dröjsmål avlägsnas från tak, rännor och liknande anordningar.”

Ansvaret för att undvika ett snöras i Stockholm, och resten av landet, ligger alltså först och främst hos fastighetsägaren. För att undvika snöras delegerar fastighetsägare ofta uppdraget att utföra en snöröjning till ett företag. Ska delegationen ges ansvarsfrihet vid ett eventuellt tillbud så krävs ett skriftligt avtal som tydligt beskriver det ansvar som fastighetsskötaren har.

Här ingår också en rimlighetsbedömning, gällande om det beskrivs att fastighetsägaren har sett till att det finns rutiner för att hantera olika risksituationer. Det gäller till exempel vem som har ansvaret att se om det finns risk för fara och vem som har ansvaret att spärra av eventuella riskområden.

INSPEKTERA OCH UNDERHÅLL – UNDVIK SNÖRAS

Genom inspektion, planering och god framförhållning bör fastighetsägaren i god tid före vinterns snöröjning förvissa sig om att fastighetens tak har fasta tillträdes- och skyddsanordningar som följer kraven i lagen. Underhållet av sådana säkerhetsanordningar på taket kräver sedan årlig tillsyn och extra uppmärksamhet bör ofta ägnas åt infästningar på taket. Detta bland annat för att undvika snöras från fastigheten.

Den som äger en fastighet vid en offentlig plats med mycket trafik kan minska riskerna för snöras från huset i Stockholm och risken för olyckor genom att montera snöräcken och snöglidhinder med infästningar som har rätt hållfasthet.

Kommunerna har också ett tillsynsansvar att se till så att regler efterföljs, exempelvis att fastighetsägaren underhåller byggnaden och vid behov utför takskottning för att förhindra snöras och olyckor.